Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Het is van belang dat u allen aanwezig bent.

Deze vergadering wordt gehouden in de kantine op:

Zaterdag 01 April 2017, aanvang 18.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening en vaststellen agenda
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascommissie en eventuele benoeming
  • Begroting 2017/2018
  • Benoeming eventuele nieuwe bestuursleden
  • Rondvraag

Leden die punten voor de vergadering willen inbrengen kunnen dat tot een week voor de vergadering doen aan de secretaris.

Zaterdag 01 April 2017, aanvang 18.00 uur.

 

Notulen:

Verslag Algemene leden vergadering Sv Nieuw-West United

Datum: 01-04- 2017
Allereerst heet de voorzitter alle leden van harte welkom en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
Verder wordt duidelijk gemaakt dat het bestuur besloten heeft, dat de vergadering ondanks het aantal leden gewoon plaats zal vinden. Met goed vinden van de aanwezige leden starten we de vergadering.
Hanna legt uit hoe het financieel plaatje is opgebouwd en hoe we er als club financieel
voorstaan.
Verder wordt de uitvraag gedaan voor een nieuwe Kascommissie: Cezar, Najah en Ahmed hebben zich aangemeld.
Mehdi treed af als voorzitter en stelt zich eventueel beschikbaar voor een volgend termijn. Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor het voorzitterschap.
Marcel heeft zich kandidaat gesteld om in het bestuur te treden en als brug te fungeren richting
de kaderleden en Hoofd TC.
Mohamed Lahri heeft aangegeven een sponsorcommissie op te zetten en zijn netwerk te gaan
gebruiken om sponsors binnen te halen.
Rachid Beddaoui heeft aangegeven meer vrijwilligers aan te gaan trekken. Ouders betrekken in
dit geheel en duidelijk maken belang van vrijwilligers werk.
Alle leden die geen vrijwilligers werk kunnen verrichten, is de mogelijkheid dit financieel af
te kunnen kopen.
Najah Balladi, Ahmed Ittouni en Aziz Oufkir gaan samen een normen en waarden commissie opstellen en leden aanspreken op hun gedrag.
De contributie wordt met 20 euro wordt verhoogt, leden gaan hier mee akkoord.
Alle jeugd selectie spelers betalen een extra selectie toeslag van 50 euro.

Alle leden die nog geen verbouwing bijdrage hebben betaald conform het besluit dat wij tijdens de Algemene ledenvergadering  van 2015 hebben besloten en hier ook in overeenstemming zijn gekomen, krijgen alsnog een factuur van 50 euro betreffende de verbouwings kosten.

Voor wat betreft de kleding loopt het contract van NIKE dit jaar af en gaan we gezamenlijk
naar mogelijkheden kijken voor een ander kleding leverancier.
Hanna heeft de begroting voor het komend seizoen met de leden door genomen en
onderbouwd. De begroting wordt door de leden goed gekeurd.

Ook is medegedeeld dat rokers onder ons zich aan de regels moeten houden en niet mogen roken in het halletje of voor de ingang, dit is geen goed voorbeeld voor onze jeugdige leden.
Het gebruik van de sanitaire voorzieningen wordt door onze leden niet gerespecteerd, we zijn
dan ook genoodzaakt om hier passende maatregelen op te nemen.
Nieuwe KNVB regels gaan per nieuwe seizoen in, dit wordt nog gepresenteerd door het
bestuur.
Door het vertrek van Mohamed ( kantineman) naar het buitenland zal de kantine voorlopig bemand worden door Ahmed ( Messi) en Mohamed willen we dan ook  bedanken voor zijn inzet.
Het bestuur gaat inventariseren onder de leden die graag een cursus willen volgen.
Noufal Boumeshouli komt met het idee om in de jeugdafdeling zoveel mogelijke wedstrijden door jeugdigen zelf te laten fluiten.
Marcel, Michael en Ilco hebben zich voorgesteld aan de leden. Het is de bedoeling dat Marcel
zijn toegevoegde waarde in het bestuur zal laten gelden. Michael gaat de functie van Hoofd Technische coördinator op zich nemen. Ilco gaat onze website perfectioneren en een bijdrage leveren in het jeugdbestuur.

Wij wensen onze nieuwe leden alle succes toe en hopen dat ze een positieve bijdrage
kunnen leven aan onze mooie club.

Het Bestuur